Työturvallisuus

Työturvallisuus on työpaikalla toteutettavaa turvallisuuden hallintaa, jolla varmistetaan hyvät fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset työolot. Hyvät työolot ovat terveellisen, turvallisen ja tuottavan työn perusta. Turvallinen työyhteisö ja sopivasti kuormittava, mielekäs työ on palkitsevaa.

Työturvallisuustoimintaa ohjaavat mm. työturvallisuus-, työterveyshuolto- ja työsuojelun valvonta- ja työpaikan työsuojeluyhteistyölait. Työsuojelun yhteistoiminnalla varmistetaan, että lakisääteiset asiat toteutuvat. Turvallisuudesta ja sen valvonnasta vastaa työnantaja, mutta koko työyhteisöllä on vastuu työturvallisuuden toteuttamisesta. Työntekijöiden velvollisuus on noudattaa annettuja määräyksiä ja ohjeita ja huolehtia sekä omasta että muiden työtekijöiden turvallisuudesta. Roolit ja tehtävät – Työturvallisuuskeskus

Turvallinen työskentely on suunnitelmallista ja perustuu hyviksi todettuihin käytäntöihin. Keskeistä työturvallisuudessa on riskienhallinta. Työympäristöstä ja työolosuhteista aiheutuvat riskitekijät eli mahdolliset vaara- ja haittatekijät on arvioitava ja poistettava mahdollisuuksien mukaan. Muussa tapauksessa olemassa olevan riskin vaikuttavuus arvioidaan ja toteutetaan toimenpiteet, joilla riski pienennetään hallittavalle tasolle. 

Työntekijöiden ammattitaitoon kuuluu tuntea oman työnsä vaarat ja haitat ja osata edistää työturvallisuutta. Läheltä piti-tilanteiden tunnistaminen, niistä ilmoittaminen ja vaaran eliminoiminen ovat tärkeä osa työturvallisuutta.

Lisätietoa:

Vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi – Työturvallisuuskeskus