Sujuvan työn perusteet

Sujuva työ on suunniteltu hyvin ja sille asetetut tavoitteet on realistista saavuttaa. Sujuva työ on turvallista, mielekästä sekä sopivasti kuormittavaa ja parantaa työn tehokkuutta ja tuottavuutta. Työprosesseja, -tapoja ja –tiloja kannattaa tarkastella kriittisesti ja kehittää aktiivisesti. Parhaita työnsä kehittäjiä ovat työntekijät itse.

Lähtökohta sujuvaan työntekoon on työntekijöiden yhteinen käsitys tehtävästä työstä ja sen tavoitteista, työnjaosta ja yhteistyöstä, tiedonsiirrosta sekä aikatauluista. Työtilojen ja –välineiden on oltava toimivia ja tehtävään työhön sopivia. Työn sujuvuutta haittaavat toimimattomien prosessien lisäksi muun muassa uusien toimintatapojen oppimisen hitaus, vanhoista luopumisen vaikeus ja näiden sekoittuminen keskenään.

Työn sujuvuuden kannalta on tärkeää tietää: