Perehdyttäminen

Perehdyttäminen on lakisääteistä ja sitä ohjaa muun muassa työturvallisuuslaki. Laissa edellytetään, että työnantaja antaa riittävän perehdytyksen esimerkiksi työpaikan työolosuhteisiin, -välineisiin ja -menetelmiin sekä turvallisuuteen ja terveyteen liittyviin asioihin. Perehdyttämiseen kuuluvat myös työpaikan toimintatapoihin ja työyhteisöön tutustuminen sekä tärkein vaihe, työnopastus.

Perehdyttämisellä varmistetaan, että työntekijä tuntee olonsa psykofyysisesti turvalliseksi, motivoituu, sitoutuu tehtävään työhön ja selviytyy tehtävistä itsenäisesti. Hyvä perehdytys antaa kokonaiskuvan organisaation toiminnasta ja työn tavoitteista.

Perehdyttämistä tarvitsevat kaikki uudet työntekijät ja sitä on annettava myös silloin, kun työtehtävät, työolosuhteet tai työn luonne muuttuvat. Perehdyttämisohjelma voidaan laatia yksilöllisesti, jolloin otetaan huomioon muun muassa työsuhteen kesto, ammattitaito, kokemus ja koulutus.

Perehdyttämisprosessin toteutuksesta vastaa aina esihenkilö, mutta hän voi delegoida perehdyttämiseen ja opastamiseen liittyviä tehtäviä henkilöstölle