Työhyvinvoinnin työkaluja

Tältä sivulta löydät erilaisia työkaluja. työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden arvioimiseen. Riskien arvioinnin ja hallinnan työkaluja: Riskien arviointi työpaikalla –työkirja (STM & TTK) Riskien arvioinnin suunnittelulomake (TTK)

Lue artikkeli »

Työhyvinvointiteesit ravintola-alalle

TTS:n kehittämään huoneentauluun ”Työhyvinvointiteesit ravintola-alalle – Hyvinvoinnilla tuottavuutta” on kirjattu pelisääntöjä, jotka toimivat yleisluonteisena ohjenuorana työyhteisölle sekä koko ravintola-alalle. Teeseissä asiaa lähestytään sekä työntekijän että

Lue artikkeli »

Työturvallisuus­lainsäädäntö

Työturvallisuuslaki (738/2002) antaa lähtökohdat työpaikan työturvallisuustoiminnalle. Päävastuu työturvallisuuden ylläpitämisessä ja edistämisessä on työnantajalla, mutta työturvallisuus vaatii työnantajan ja työntekijöiden yhteistyötä – kaikkien osaamista ja osallistumista tarvitaan.

Lue artikkeli »

Työturvallisuus

Työturvallisuus on työpaikalla toteutettavaa turvallisuuden hallintaa, jolla varmistetaan hyvät fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset työolot. Hyvät työolot ovat terveellisen, turvallisen ja tuottavan työn perusta. Turvallinen työyhteisö

Lue artikkeli »

Työyhteisötaidot

Hyvistä työyhteisötaidoista on hyötyä useimmissa töissä ja ne auttavat pärjäämään työelämässä. Työyhteisötaitoihin liittyy vastuullinen toiminta, oma-aloitteisuus, aktiivisuus, luotettavuus, myönteinen asenne ja arvostus työtä, työyhteisön jäseniä,

Lue artikkeli »

Hyvän työn piirteet

Työntekijän suoritusedellytykset (kokemus, kyvyt, taidot) otetaan huomioon. Tehtävä muodostaa mielekkään, hahmotettavissa olevan kokonaisuuden. Työntekijä näkee työtehtävien muodostavan merkittävän panoksen koko työjärjestelmän kannalta. Tehtävän suorittaminen vaatii

Lue artikkeli »

Työkykyyn vaikuttavat tekijät

Terveyden ja toimintakyvyn lisäksi työkykyyn vaikuttavat monet tekijä. Työkykyä tulee tarkastella suhteessa työtehtäviin ja niiden asettamiin vaatimuksiin. Työkyky muodostuu työn ja työntekijän voimavarojen tasapainosta ja

Lue artikkeli »

Työkykytalo

Työkyky voidaan kuvata nelikerroksisena talona. Talo pysyy pystyssä kun kaikki kerrokset tukevat toisiaan. 1. Kerros: Terveys ja toimintakyky Fyysinen toimintakyky Psyykkinen toimintakyky Sosiaalinen toimintakyky Terveys

Lue artikkeli »

Työkyky

Työkyvyssä on kysymys ihmisen voimavarojen ja työn välisestä yhteensopivuudesta ja tasapainosta.  Työkykyä ylläpitävässä toiminnassa, tyky-toiminnassa, eri osapuolten ja tukiorganisaatioiden (muun muassa työterveyshuolto, työsuojelu-toimikunta) yhteistyö tuottaa parhaimman tuloksen. Työnantaja voi tukea

Lue artikkeli »

Työhyvinvointi

Työhyvinvointi muodostuu tehtävästä työstä, sen mielekkyydestä ja turvallisuudesta sekä terveydestä ja hyvinvoinnista.  Hyvä ja motivoiva johtaminen, työntekijöiden ammattitaito  ja viihtyisä työilmapiiri lisäävät työhyvinvointia. Työhyvinvointi vaikuttaa

Lue artikkeli »