Kehityskeskustelut

Kehityskeskustelut ovat säännöllisin välein tapahtuvia, esimiehen ja työntekijän välisiä tapaamisia, joissa tarkastellaan kokonaisvaltaisesti henkilön työtä, työtilannetta, osaamista ja näiden kehittämistä koskevia asioita. Samalla voidaan selvittää henkilön motivaatiota ja

Lue artikkeli »

Mestari-kisälli työkirja

TTS:n kehittämän työkirjan avulla voidaan aktivoida mestari-kisälli työparia keskustelemaan säännöllisesti työhön liittyvistä, eri sisältöisistä teemoista. Ajatuksena on, että työpari kokoustaa säännöllisesti, esimerkiksi kerran viikossa, ja

Lue artikkeli »

Hiljaisen tiedon siirtymisen vaiheet

Mestari-kisälli-työskentelyssä toteutuvat ohjauksen ja harjoittelun vuorovaikutus, palautteen antaminen ja arviointi. Kisälli kasvaa mestariksi havainnoimalla ja ottamalla oppia mestarista. Opeteltavien tietojen ja taitojen omaksuminen on usein

Lue artikkeli »

Mestari-kisälli toiminta

Mestari-kisälli työskentelyssä siirretään tieto-taitoa työntekijöiden välillä ja tehdään osaaminen näkyväksi. Toiminnan tarkoitus on kiinnittää uusia työntekijöitä työyhteisöön ja oppimaan työssä tarvittavia taitoja sekä ohjata työntekijöitä

Lue artikkeli »

Jatkuvan kehittämisen malli

TTS:n kehittämä työhyvinvoinnin ja tuottavuuden jatkuvan kehittämisen malli –työkalu auttaa yrityksiä analysoimaan kehittämistarpeitaan ja suunnittelemaan työtehtäviä niin, että kehittämisprojektien toteutuksesta muodostuu luonteva osa yrityksen päivittäistä

Lue artikkeli »

Työprosessien kehittäminen

Prosessi on kehityskulku, jossa toisiinsa liittyvien tapahtuma- ja tehtäväkokonaisuuksien suorittaminen tuottaa ennalta määritellyn lopputuloksen. Käytännössä prosessi alkaa asiakkaan tarpeesta ja loppuu niiden tyydyttämiseen. Prosessien toteuttaminen

Lue artikkeli »

Sujuvan työn perusteet

Sujuva työ on suunniteltu hyvin ja sille asetetut tavoitteet on realistista saavuttaa. Sujuva työ on turvallista, mielekästä sekä sopivasti kuormittavaa ja parantaa työn tehokkuutta ja

Lue artikkeli »

Sujuva työ ja työprosessit

Työtä tehdään usein yhteistyössä, joten työvaiheiden suunnittelu, selkeät työnkuvat, hyvä tiedonkulku, säännölliset kokoukset ja ajantasainen palaute ovat tärkeitä. Epätasainen työkuorma, riittämättömät tai väärin suunnatut resurssit,

Lue artikkeli »

Tuloksellisuuden elementit

Tuottavuus tarkoittaa sitä, että työ on kannattavaa sekä työnantajalle että työntekijälle, organisaatio on kilpailukykyinen suhteessa muihin alan toimijoihin (ml. esim. rekrytointi) ja työnjälki on laadukasta.

Lue artikkeli »

Toiminnan kehittäminen

Hyviin työkäytäntöihin ja -menetelmiin perustuva, organisoitu ja suunnitelmallinen työ on tuottavaa, parantaa työergonomiaa, työturvallisuutta ja työhyvinvointia. Systemaattinen toiminnan kehittäminen vaatii pitkäjänteistä työn seuraamista ja ihmisten

Lue artikkeli »