Hyvän työn piirteet

Työntekijän suoritusedellytykset (kokemus, kyvyt, taidot) otetaan huomioon. Tehtävä muodostaa mielekkään, hahmotettavissa olevan kokonaisuuden. Työntekijä näkee työtehtävien muodostavan merkittävän panoksen koko työjärjestelmän kannalta. Tehtävän suorittaminen vaatii

Lue artikkeli »

Työkykyyn vaikuttavat tekijät

Terveyden ja toimintakyvyn lisäksi työkykyyn vaikuttavat monet tekijä. Työkykyä tulee tarkastella suhteessa työtehtäviin ja niiden asettamiin vaatimuksiin. Työkyky muodostuu työn ja työntekijän voimavarojen tasapainosta ja

Lue artikkeli »

Työkykytalo

Työkyky voidaan kuvata nelikerroksisena talona. Talo pysyy pystyssä kun kaikki kerrokset tukevat toisiaan. 1. Kerros: Terveys ja toimintakyky Fyysinen toimintakyky Psyykkinen toimintakyky Sosiaalinen toimintakyky Terveys

Lue artikkeli »

Työkyky

Työkyvyssä on kysymys ihmisen voimavarojen ja työn välisestä yhteensopivuudesta ja tasapainosta.  Työkykyä ylläpitävässä toiminnassa, tyky-toiminnassa, eri osapuolten ja tukiorganisaatioiden (muun muassa työterveyshuolto, työsuojelu-toimikunta) yhteistyö tuottaa parhaimman tuloksen. Työnantaja voi tukea

Lue artikkeli »

Työhyvinvointi

Työhyvinvointi muodostuu tehtävästä työstä, sen mielekkyydestä ja turvallisuudesta sekä terveydestä ja hyvinvoinnista.  Hyvä ja motivoiva johtaminen, työntekijöiden ammattitaito  ja viihtyisä työilmapiiri lisäävät työhyvinvointia. Työhyvinvointi vaikuttaa

Lue artikkeli »

Kehityskeskustelut

Kehityskeskustelut ovat säännöllisin välein tapahtuvia, esimiehen ja työntekijän välisiä tapaamisia, joissa tarkastellaan kokonaisvaltaisesti henkilön työtä, työtilannetta, osaamista ja näiden kehittämistä koskevia asioita. Samalla voidaan selvittää henkilön motivaatiota ja

Lue artikkeli »

Mestari-kisälli työkirja

TTS:n kehittämän työkirjan avulla voidaan aktivoida mestari-kisälli työparia keskustelemaan säännöllisesti työhön liittyvistä, eri sisältöisistä teemoista. Ajatuksena on, että työpari kokoustaa säännöllisesti, esimerkiksi kerran viikossa, ja

Lue artikkeli »

Hiljaisen tiedon siirtymisen vaiheet

Mestari-kisälli-työskentelyssä toteutuvat ohjauksen ja harjoittelun vuorovaikutus, palautteen antaminen ja arviointi. Kisälli kasvaa mestariksi havainnoimalla ja ottamalla oppia mestarista. Opeteltavien tietojen ja taitojen omaksuminen on usein

Lue artikkeli »

Mestari-kisälli toiminta

Mestari-kisälli työskentelyssä siirretään tieto-taitoa työntekijöiden välillä ja tehdään osaaminen näkyväksi. Toiminnan tarkoitus on kiinnittää uusia työntekijöitä työyhteisöön ja oppimaan työssä tarvittavia taitoja sekä ohjata työntekijöitä

Lue artikkeli »

Jatkuvan kehittämisen malli

TTS:n kehittämä työhyvinvoinnin ja tuottavuuden jatkuvan kehittämisen malli –työkalu auttaa yrityksiä analysoimaan kehittämistarpeitaan ja suunnittelemaan työtehtäviä niin, että kehittämisprojektien toteutuksesta muodostuu luonteva osa yrityksen päivittäistä

Lue artikkeli »